Chandler's nicknames throught all 10 seasons :)
Hope te enjoy!!!!!!!


Smirky- dato da Rachel
Kiddo- dato da Mrs. Bing
Mr. Suity Man- dato da Phoebe
Mr. Boss Man- dato da Phoebe
Boss Man Bing- dato da Phoebe
Mr. Caring Boss - dato da Phoebe


Crazy Snake Man- dato da himself
Bob- dato da himself
Fat Boy- dato da Monica
Squirmy- dato da Susie
Tooshie- dato da Ross
Best Bud- dato da Joey
A Wank- dato da himself
Chandy- dato da himself


Bing-A-Ling- dato da Janice
Puppy- dato da Janice
Jack- dato da Eddie
Dork- dato da Margha


Duck- dato da Treager
Clint- dato da Rachel
Gene- dato da Joey
Barney- dato da Joey

Ms. Chanandler Bong- dato da TV Guide
Mr. Kissy- dato da Rachel
Champ- dato da Monica
Roland Chang- dato da Ross
Lover- dato da Phoebe
Little Rich Boy- dato da Phoebe
Sir Limps-A-Lot- dato da Ross
Mr. Big- dato da Monica
Apartment Stud- dato da himself
Officer Bing- dato da himself
Relationship King- dato da himself
Dropper- dato da Monica
Chan-Chan Man- dato da Monica

Mondler- dato da Ross
Grandpa- dato da Rachel
Linus- dato da Rachel
A Hoot- dato da himself
Dr. Big- dato da Monica
Robot- dato da Monica
Bunny- dato da Monica
Chester- dato da Phoebe

Mr. Chandler- dato da Phoebe
Chancy- dato da Jack Geller
Sucker- dato da Monica
Mr. Smartie Pants- dato da Joey

Tiger- dato da Phoebe
Toby- dato da Bob
Big Bunny- dato da Monica
Bubbles- dato da Phoebe
Sleeping Beauty- dato da Joey